Asistence - Centrum Pomoci

POMOCI
CENTRUM
Title
Přejít na obsah
Osobní asistence + ceník
OSOBNÍ ASISTENCE je podporována z projektu
PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 5
OSOBNÍ ASISTENCE je podporována z projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 5, který je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000175. Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace: 1. 9. 2022 – 31. 3. 2025.
  Důvodem pro zvolení služby osobní asistence je snaha o vyrovnání sociálního handicapu, tj. se začleněním handicapovaného zpět do běžné společnosti. Služba by měla dotyčnému umožnit, aby vzdor postižení žil životem odpovídajícím jeho věku, pohlaví a společenskému postavení.
Služby osobní asistence mají klientovi zabezpečit základní životní potřeby, a to jak biologické (například příjem potravy, toaletu, polohování, hygienu, dále dopomoc při obstarání domácnosti, při nákupech, pochůzkách atp.), tak společenské (na příklad při výchově dětí, při vzdělání a výkonu povolání, při kulturních a sportovních aktivitách). To vše je nutnou kompenzací zdravotního postižení.
Osobní asistence je poskytována v souladu s Regionálními kartami sociálních služeb Ústeckého kraje. Jedná se o opatření pro zjišťování potřeb klienta, ale především o správné vyhodnocení nepříznivé sociální situace klienta, aby některá z jeho potřeb nezůstala neřešena.
CENÍK
Úhrada za 1 hodinu péče – platný od 1.1.2023
  Méně než 80 hodin / měsíčně      155, Kč
  Více než 80 hodin / měsíčně        135,-Kč
Cílová skupina
Cílovou skupinou Centra pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. jsou osoby obou pohlaví a bez věkového omezení, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Jedná se především o osoby  s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, s tělesným postižením, se sluchovým postižením, se zdravotním postižením, se zrakovým postižením, s chronickým onemocněním, seniory a děti.
Odpovědnost
Za správnost stanovení výše úhrady za služby osobní asistence odpovídá sociální pracovník Centra pomoci pro zdravotně postižené a seniory

Přehled poskytovaných služeb
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu * pomoc při osobní hygieně * pomoc při zajištění stravy * pomoc při zajištění chodu domácnosti * výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti * zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí * doprovod k lékaři * na lékařská vyšetření a zákroky * doprovod do zaměstnání a školy * donáška léků nebo pomoc při nakupování * dohled nad lékovým a stravovacím režimem * asistence žákům při školních i mimoškolních aktivitách * další služby dle potřeb osob se zdravotním postižením a seniorů
Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně / 7 dní v týdnu. Okamžitá kapacita v pracovní dny pondělí – pátek v časovém rozpětí 7,00 – 15,00 činí 8 klientů. V ostatním čase t.j. odpoledne, v noci, víkendy a svátky zajišťujeme kapacitu pro 1 klienta. Služba je zajišťována: Chomutov a Jirkov včetně spádových obcí.
Provozní doba:
Pondělí:      8:00 – 12:00    12:30 – 16:00
Úterý:        8:00 – 12:00    12:30 – 16:00
Středa:       8:00 – 12:00    12:30 – 16:00
Čtvrtek:      8:00 – 12:00    12:30 – 16:00
Pátek:        8:00 – 12:00    12:00 – 13:00
modře odpoledne = pouze pro objednané klienty
Adresa:
areál Nemocnice s poliklinikou
Kochova 1185
430 12 Chomutov
Webdesign Ing. Jaroslav krajíček - JAKR Chomutov, https://www.jakr.cz
Návrat na obsah