Chomutov

Odborné sociální poradenství

Sociální službu odborné sociální poradenství poskytujeme klientům od 19 let v ambulantní formě v poradně na adrese Chomutov, Kochova 1185, v terénní formě jako doprovody na instituce a pomoci s prosazováním práv při obstarávání osobních záležitostí klientů.

Ambulantní forma – v kanceláři CP ZPS, každé pondělí a středu, bez předchozího objednání, v úředních hodinách:  8.00 – 12.00  a  12.30 – 16.00 hod.


Terénní forma – je poskytována dle potřeb klienta (doma, v nemocnici apod.) vždy 
v úterý a ve čtvrtek – 12.30 – 15.00 hod, ostatní pracovní dny, na základě předchozího telefonického, mailového nebo osobního objednání 

 

 Poslání odborného sociálního poradenství

 – Je pomoc a podpora o sociálně znevýhodněné osoby z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, zdravotního handicapu nebo chronického či dlouhodobého onemocnění, dále také úbytku fyzických sil, který přichází s věkem

– Informovat klienta, případně jeho nejbližší okolí, o jeho právech, možnostech řešení jeho nepříznivé situace

– Společné hledání optimálního a pro něj nejpřijatelnějšího postupu řešení

– Sdílení podpory klientovi, případně jeho blízkým, při prosazování oprávněných zájmů, požadavků, práv

– Pomáhat s vyřizováním na úřadech i jinde

Zásady poskytování sociální služby

– bezpodmínečné respektování osobnosti klienta, jeho vůle, přání, schopností možností, sociálních vazeb

– přihlížet k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem

– být rovnocenným partnerem při jednání, respektovat jeho oprávněná přání, názory, vůli

– napomáhat v sebeprosazování klienta i přes jeho handicap

– držet profesionální přístup a přitom navodit příjemný partnerský vztah poskytovatele a uživatele služby

– bezpodmínečně respektovat individualitu, soukromí, ochranu osobnosti i jeho údajů

 

Cíl sociálního poradenství

– nalezení pro klienta přijatelné řešení jeho nepříznivé situace

– nalezení a stanovení dosažitelných cílů podle konkrétních možností a schopností a to v souladu se zájmy, vůlí a osobním přáním klienta

– odstranění nebo alespoň zmírnění pocitu osamění, odmítavých či dokonce negativistických postojů klienta vůči společnosti

– zlepšení nebo udržení kvality života klienta na stávající úrovni podle jeho možností a schopností v rámci rodinného kruhu, nebo známém a přátelském prostředí

– udržení stávajících kontaktů s přáteli, kamarády, popř. navázání nových

– hledání nových příležitostí a aktivit s cílem zapojit se více do společnosti

– hledání příležitostí a aktivit, které by zaujaly a napomohly vyplnit kvalitně život, podpořily jeho rozvoj psychický a fyzických schopností a rozvíjely dovednosti

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou Centra pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. jsou osoby obou pohlaví od věku 19-ti let – senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se především o osoby s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, s tělesným postižením, se sluchovým postižením, se zdravotním postižením, se zrakovým postižením, s chronickým onemocněním, chronickým duševním a senioři.

Základní sociální poradenství zajišťujeme v rozsahu těchto úkonů:

a)   poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,

b)   poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,

c)   poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti 
s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,

d)   poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

Odborné sociální poradenství zajišťujeme v rozsahu těchto úkonů:

a)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb,

b)   sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva a v oblasti vzdělávání;

c)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1.   pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

2.   pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

 

První kontakt s klientem většinou proběhne osobně v centru, v domácím prostředí nebo 
v nemocnici. Dalšími možnostmi kontaktu je telefonický a elektronickou poštou. Osoby s poruchou řeči 
či sluchu nás mohou kontaktovat pomocí SMS zpráv přes tlumočnickou službu daného telefonního operátora.

Sociální pracovník v úvodním rozhovoru vyslechne klienta.  Zhodnotí, co klient od sociálního pracovníka, potažmo centra pro zdravotně postižené a seniory očekává. Zjistí-li, že klient má jiné představy, než může poskytovatel v rámci svých sociálních služeb nabídnout, doporučí klientovi vhodnějšího poskytovatele sociální služby. V případě, že dojde ke shodě potřeb klienta s možnostmi centra pro zdravotně postižené a seniory, dostane klient prostor k popsání celkové situace, která jej 

do poradny přivedla. Celková intervence je založena na komunikaci a na vztahu sociálního pracovníka 
a klienta. V této fázi může být s klientem sestaven žebříček priorit a následný plán řešení vytyčených problémů. Ukončení spolupráce s klientem není nikdy náhlé, ani neočekávané. Vše vždy po dohodě s klientem.   

Klienty můžeme rozdělit na dvě skupiny, z čehož první jsou lidé, kteří potřebují jen analyzovat problém, který později pomocí rodinných příslušníků postupně vyřeší samostatně. Jedná se převážně jen o jednu schůzku. A druhá skupina klientů jsou ti, kteří nejsou schopni danou situaci vyřešit vlastní silami, a proto asistujeme při řešení celého problému. Plánovaných schůzek bývá tolik, kolik je třeba
do vyřešení problému. 

V rámci poradenství zabezpečujeme i další služby a to tím, že seznamujeme se způsobem péče o zdravotně postiženého člověka v domácím prostředí. Což v praxi znamená, že klient jde např. po operaci, po amputaci či jiném zdravotním zákroku opět domů, kde rodina na návrat takového klienta není připravena. Ve většině případů není byt ani sociální příslušenství uzpůsobeno pobytu zdravotně postiženého.  Zprostředkujeme pomoc s vyřízením příspěvku na úpravu interiéru i exteriéru bytu.
Pro klienta dále zajistíme kompenzační pomůcky na dobu nezbytně nutnou, což je do doby, než tuto pomůcku předepíše lékař či na dobu doléčení. Pomůckami (zvedáky, sedačky do vany, toaletní židle, polohovací postele, vozíky, chodítka).

Nad rámec poskytovaných služeb, může centrum zprostředkovat i placenou odbornou právní pomoc ve spolupráci s právníkem. Pro spoustu klientů, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a naše centrum navštíví, je představa obrátit se na právníka nedostupná, i když je to v zájmu uplatnění jejich oprávněných právních nároků. Je zajímavé, že ve chvíli, kdy jim tuto variantu řešení nabídneme my, zdá se, že ve většině případů to klienti neodmítají, ale naopak vítají.

Z každého jednání s klientem je veden individuální záznam o průběhu služby. Zde je zaznamenáno – datum a čas strávený s klientem a popis situace, se kterou se na nás klient obrátil.  

Jedná-li se o řešení situace, která potřebuje více schůzek, do individuálního záznamu je vždy aktuálně zaznamenán konkrétní stav situace a postup dalšího řešení. Což následně vede až k ukončení služby. Další možnost k ukončení služby může být z důvodu přestěhování, umístění klienta na zařízení, úmrtí

Kapacita služby: 1 klient
Ambulantní forma – skupinová kapacita jsou maximálně 3 členové rodiny
Terénní forma  – místo poskytování vždy vychází z potřeb uživatelů


PROVOZNÍ DOBA

Provozní doba:

 Pondělí: 8:00 - 12:00  12:30 - 16:00
 Úterý:   8:00 - 12:00  12:30 - 16:00
 Středa:  8:00 - 12:00  12:30 - 16:00
 Čtvrtek: 8:00 - 12:00  12:30 - 16:00
 Pátek:   8:00 - 12:00  12:00 - 13:00

Číst více

PODPORA