Chomutov

Osobní asistence + ceníkOSOBNÍ ASISTENCE je podporována z projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 3,
který je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014509. Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace 1. 10. 2019 – 31. 12. 2021


   Důvodem pro zvolení služby osobní asistence je snaha o vyrovnání sociálního handicapu, tj. se začleněním handicapovaného zpět do běžné společnosti. Služba by měla dotyčnému umožnit, aby vzdor postižení žil životem odpovídajícím jeho věku, pohlaví a společenskému postavení.

Služby osobní asistence mají klientovi zabezpečit základní životní potřeby, a to jak biologické (například příjem potravy, toaletu, polohování, hygienu, dále dopomoc při obstarání domácnosti, při nákupech, pochůzkách atp.), tak společenské (na příklad při výchově dětí, při vzdělání a výkonu povolání, při kulturních a sportovních aktivitách). To vše je nutnou kompenzací zdravotního postižení.

Osobní asistence je poskytována v souladu s Regionálními kartami sociálních služeb Ústeckého kraje. Jedná se o opatření pro zjišťování potřeb klienta, ale především o správné vyhodnocení nepříznivé sociální situace klienta, aby některá z jeho potřeb nezůstala neřešena.

Cílová skupina

Cílovou skupinou Centra pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. jsou osoby obou pohlaví a bez věkového omezení, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Jedná se především o osoby  s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, s tělesným postižením, se sluchovým postižením, se zdravotním postižením, se zrakovým postižením, s chronickým onemocněním, seniory a děti.

Přehled poskytovaných služeb 

– pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu * pomoc při osobní hygieně * pomoc při zajištění stravy * pomoc při zajištění chodu domácnosti * výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti * zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí * doprovod k lékaři * na lékařská vyšetření a zákroky * doprovod do zaměstnání a školy * donáška léků nebo pomoc při nakupování * dohled nad lékovým a stravovacím režimem * asistence žákům při školních i mimoškolních aktivitách * další služby dle potřeb osob se zdravotním postižením a seniorů

Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně / 7 dní v týdnu. Okamžitá kapacita v pracovní dny pondělí – pátek v časovém rozpětí 7,00 – 15,00 činí 8 klientů. V ostatním čase t.j. odpoledne, v noci, víkendy a svátky zajišťujeme kapacitu pro 1 klienta.

Služba je zajišťována: Chomutov, Jirkov, Kadaň, a Klášterec nad Ohří , včetně spádových obcí.

Ceník

·         Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

·         Každá další započatá hodina nad rámec 8 hodin (viz tabulka) bude účtována á 120,-Kč/hod

·         Cena za službu osobní asistence vykonávané v době víkendu nebo svátků je stanovena 120,-Kč/hod.

Odpovědnost:

Za správnost stanovení výše úhrady za služby osobní asistence odpovídá sociální pracovník Centra pomoci pro zdravotně postižené a seniory

PROVOZNÍ DOBA

Provozní doba:

 Pondělí: 8:00 - 12:00  12:30 - 16:00
 Úterý:   8:00 - 12:00  12:30 - 16:00
 Středa:  8:00 - 12:00  12:30 - 16:00
 Čtvrtek: 8:00 - 12:00  12:30 - 16:00
 Pátek:   8:00 - 12:00  12:00 - 13:00

Číst více

PODPORA


EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost