Chomutov

Osobní asistence + ceník

Důvodem pro zvolení služby osobní asistence je snaha o vyrovnání sociálního handicapu, tj. se začleněním handicapovaného zpět do běžné společnosti. Služba by měla dotyčnému umožnit, aby vzdor postižení žil životem odpovídajícím jeho věku, pohlaví a společenskému postavení.
Služby osobní asistence mají klientovi zabezpečit základní životní potřeby, a to jak biologické 
(například příjem potravy, toaletu, polohování, hygienu, dále dopomoc při obstarání domácnosti, 
při nákupech, pochůzkách atp.), tak společenské (na příklad při výchově dětí, při vzdělání a výkonu povolání, při kulturních a sportovních aktivitách). To vše je nutnou kompenzací zdravotního postižení. Poskytujeme osobní asistenci  dětem od 5 let.
 
Přehled poskytovaných služeb – pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu * pomoc při osobní hygieně * pomoc při zajištění stravy * pomoc při zajištění chodu domácnosti * výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti * zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí * doprovod k lékaři * na lékařská vyšetření a zákroky * doprovod do zaměstnání a školy * donáška nákupů * léků nebo pomoc při nakupování * dohled nad lékovým a stravovacím režimem * asistence žákům při školních i mimoškolních aktivitách * další služby dle potřeb osob se zdravotním postižením a seniorů

Služba je poskytována v pracovní dny od 7,00 – 15,00 hod. – dále dle potřeby klienta
 
Služba je zajišťována: Chomutov, Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří a Litvínov, včetně spádových obcí.

  • Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

  • Každá další započatá hodina nad rámec 8 hodin (viz tabulka) bude účtována á 120,-Kč/hod

  • Cena za službu osobní asistence vykonávané v době víkendu nebo svátků je stanovena 120,-Kč/hod.

Kapacita:

Kapacita služby osobní asistence naší organizace činí 9 klientů


Odpovědnost:

Za správnost stanovení výše úhrady za služby osobní asistence odpovídá sociální pracovník Centra pomoci pro zdravotně postižené a seniory


Cílová skupina

Cílovou skupinou Centra pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. jsou osoby obou pohlaví, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Jedná se především o osoby 

s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, s tělesným postižením, se sluchovým postižením, se zdravotním postižením, se zrakovým postižením, s chronickým onemocněním, děti od 5 let věku a seniory.

Provozní doba


Provozní doba:


 Pondělí: 8:00 - 12:00  12:30 - 16:00
 Úterý:   8:00 - 12:00  12:30 - 16:00
 Středa:  8:00 - 12:00  12:30 - 16:00
 Čtvrtek: 8:00 - 12:00  12:30 - 16:00
 Pátek:   8:00 - 12:00  12:00 - 13:00


Číst více

Connections


www.cetrumpomoci.cz

info(a)centrumpomoci.cz